Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Quant a

Temàtica i objectius

Dictatorships & Democracies (D&D) és una revista en línia d’accés obert, editada a Barcelona per la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. El seu objectiu és impulsar i difondre la recerca sobre les societats contemporànies en relació amb els moviments socials i intel·lectuals, i amb els processos de democratització, des d’una perspectiva comparada i transnacional. D&D, doncs, és un espai de diàleg i debat acadèmics entre qualsevol forma de recerca històrica i cultural, inclosos enfocaments polítics, socials, econòmics, internacionals, literaris o artístics. Aquesta revista només publica recerques originals i sotmet tots els articles als protocols de revisió segons la modalitat de doble cec supervisats per un comitè d’experts.


Freqüència de publicació

Aquesta revista és de periodicitat anual i es publica el mes de desembre.


Política d'accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l'intercanvi global de coneixement.

L’autor pot arxivar el seu treball en repositoris d’accés obert, sigui com a treball no revisat per experts (pre-prints), sigui com a treball revisat (post-prints).


Política d'arxiu

La revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d'arxiu distribuït entre totes les biblioteques que hi participen. A més, permet crear enllaços permanents per als documents de la revista i amb això garantir la conservació y recuperació. Més...


Declaració ètica sobre publicació i males pràctiques

La Universitat Oberta de Catalunya es compromet a garantir l'ètica i la qualitat dels articles que es publiquen tenint com a referència, d'una banda, el Codi Ètic de la Universitat Oberta de Catalunya i el Codi de Bones Pràctiques de Recerca i Innovació, i el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d'Ètica de Publicacions (COPE) i el CSE's White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications. Al mateix temps, garanteix una resposta adequada a les necessitats dels lectors i els autors, assegurant la qualitat dels textos que es publiquen, i protegint i respectant el contingut i la integritat dels articles.

El Comitè Editorial de la revista Dictatorships & Democracies es compromet a publicar les correccions, els aclariments, les retraccions i les disculpes quan calgui. En acompliment d'aquestes bones pràctiques, es publiquen el sistema d'arbitratge que es fa servir per a la selecció dels articles i els criteris d'avaluació que els avaluadors externs (anònims i d'experts) han d'aplicar. Dictatorships & Democracies manté actualitzats aquests criteris, basats exclusivament en la rellevància científica, l'originalitat, la claredat i la pertinència de l'article que s'ha presentat.

Es garanteix, en tot moment, la confidencialitat del procés d'avaluació: l'anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s'avalua, l'informe raonat emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès editorial i assessor. De la mateixa manera, es mantindrà la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l'article.

Dictatorships & Democracies declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s'han publicat. Per aquesta raó, Dictatorships & Democracies serà especialment estricta amb el plagi, i els textos que s'identifiquin com a tal s'eliminaran de la revista o no s'arribaran a publicar. La revista actuarà, en aquests casos, amb tanta rapidesa com sigui possible. En acceptar els termes i els acords expressats per la nostra revista, els autors han de garantir que l'article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d'autor de tercers. Els autors també han de justificar que, en el cas d'un article d'autoria compartida, hi ha hagut un consens ple de tots els autors afectats i que el text no ha estat presentat ni publicat prèviament en un altre mitjà de difusió.

Autoria

Els autors dels originals han de garantir que el treball lliurat a la revista Dictatorships & Democracies és original i no conté fragments d'obres d'altres autors ni fragments de treballs propis publicats anteriorment. A més, els autors han de confirmar la veracitat de les dades; és a dir, que les dades empíriques no s'han alterat per a confirmar la hipòtesi.

Els autors es comprometen a assegurar que els materials consultats són els més actuals i pertinents dins de l'àmbit en què s'ha dut a terme la recerca, i que han tingut en compte tots els diferents corrents de pensament que hi ha.

En l'autoria del treball, els autors han de garantir que hi han inclòs totes les persones que han fet una contribució científica significativa i intel·lectual en la conceptualització i la planificació del treball, alhora que han participat en la interpretació dels resultats i la redacció de l'article. Tanmateix, els autors han d'estar jeràrquicament organitzats d'acord amb el seu nivell de responsabilitat i els seus rols.

Tots els autors accepten la responsabilitat del que han escrit.

Revisió

Els revisors es comprometen a fer una revisió crítica, sincera, constructiva i imparcial dels treballs i a avaluar-los tan ràpidament com sigui possible per tal de respectar les dates límit.

Els revisors només revisen l'original si pensen que són competents en la matèria de què tracta i si no hi ha cap conflicte d'interès.

Els revisors han de lliurar un informe complet i crític amb referències adequades al procediment de revisió de la revista i a les normes públiques establertes per ells mateixos, especialment quan hagin de comunicar que el treball ha estat refusat. A més, estan obligats a informar els editors de qualsevol part del treball que s'hagi publicat prèviament o que sigui revisada per una altra publicació.

Els revisors no han de tenir cap conflicte d'interès respecte a la investigació que es vol publicar, els autors o el finançament de la recerca.

El Comitè de Redacció de Dictatorships & Democracies, un cop ha confirmat que l'article compleix les normes d'estil i de contingut que s'indiquen en els criteris editorials, remetrà l'article a dos experts revisors anònims i aliens a la institució d'adscripció de l'autor o dels autors, segons la modalitat de doble cec.

La valoració tindrà en compte l'interès de l'article, la contribució al coneixement del tema de què tracta, les novetats que aporta, les relacions establertes correctament, el judici crític que s'hi desenvolupa, les referències bibliogràfiques utilitzades, la redacció correcta, etc., i indicarà recomanacions, en cas que siguin pertinents, per a aconseguir-hi una possible millora.

D'acord amb les recomanacions dels revisors, el director de la revista comunicarà a l'autor o als autors el resultat motivat de l'avaluació per correu electrònic a l'adreça que hagi o hagin utilitzat per a trametre l'article. Els revisors comunicaran a l'autor principal, i de manera totalment confidencial, el resultat de la revisió (publicació sense canvis, publicació amb correccions lleus, publicació amb correccions importants o no aconsellable de publicar) i les seves observacions i comentaris.

Si l'original s'ha acceptat amb modificacions, l'autor o els autors hauran de reexpedir una nova versió de l'article atenent les demandes i els suggeriments dels avaluadors externs. L'autor o els autors, si volen, també podran aportar una carta al Comitè de editorial, en la qual han d'indicar el contingut de les modificacions de l'article.

Segons el grau de compliment de les modificacions sol·licitades, el Comitè editorial es pronunciarà sobre si és pertinent que es publiqui l'article. Aquesta decisió serà comunicada a l'autor o als autors pel director de la revista.


Taxes de publicació

Atès que els costos de publicació de la revista Dictatorships & Democracies estan coberts pels pressupostos interns de les institucions coeditores (UOC, Fundació Carles Pi i Sunyer), els autors no han de pagar cap taxa per a l'edició de l'article (article-processing charges, APC). Per això la revista no té cap política per subvencionar articles (waivers).


Política de publicitat

La revista només mostra els anuncis que són de rellevància per al seu àmbit d'aplicació i que siguin d'interès per als lectors (per exemple properes conferències). Tots els espais publicitaris es proporcionen de manera gratuïta i l'editor té el dret de rebutjar o retirar anuncis en qualsevol moment.

Si desitja proposar un possible anunci, si us plau, posi's en contacte amb l'equip editorial. Tots els anuncis es mostren a la columna dreta de la revista i s'hauran d'adaptar a una mida de 120 píxels d’amplada. Totes les imatges s’hauran d’enviar a l’editor.


Indexació

Dictatorships & Democracies, revista d'història i cultura, està indexada als següents catàlegs i directoris de biblioteques:

 

Bases de dades revistes d'accés obert

Per a la preservació i identificació única dels continguts:


La revista en xifres

Artnodes. Facts and Figures on visibility and impact

Sponsors


Història

El desembre de 2013 aquesta revista va començar la trajectòria sota el títol Franquisme & Transició amb ISSN 2014-511X. El 2017, i arran de l'estratègia orientada a la internacionalització, obre una nova etapa amb el títol Dictatorships & Democracies (ISSN 2564-8829). Malgrat el canvi de títol i d'ISSN, la revista manté la periodicitat anual (publicació al desembre) i també conserva el llegat de números publicats en la primera època, amb la qual cosa continua la numeració allà on va finalitzar l'etapa anterior.

Enllaços ràpids