Inicia una tramesa Dóna't d'alta com a revisor

Política editorial

Procés de revisió per parells

Dictatorships & Democracies publica exclusivament articles originals. Admet la presentació de treballs que versin sobre els eixos temàtics de la revista, que són sotmesos a avaluació cega de dues persones expertes (double blind peer review) en cada una de les matèries, proposades pel Consell editorial. A aquest efecte, la revista Dictatorships & Democracies disposa d’una xarxa de revisors, que amplia quan és necessari per mitjà de la base de revisors internacional Publons. Un cop finalitzada la revisió científica dels articles, s'emeten els certificats de revisió corresponents.

Garantia de revisió cega

Tal com s'indica a la guia per a autors (Criteris editorials), l'autor ha de lliurar l'article sense les seves dades personals (nom i cognoms, codi ORCID, adreça electrònica, adscripció acadèmica, adreça postal i breu currículum). Aquest tipus d'informació s'ha d'adjuntar en un altre arxiu.

En el procés de revisió es manté amagada tant la identitat dels autors els treballs dels quals són avaluats com la dels avaluadors.

El procés de revisió també té per objecte els aspectes metodològics.

Dictatorships & Democracies revisa periòdicament el formulari de revisió i també controla la qualitat de les respostes dels informes d’avaluació sol·licitats.

Fases del procés d'avaluació d'un article

Fase 1: Tramesa de l'original.

Fase 2: Avaluació cega de l'original per dos revisors externs (double blind peer review), experts en l'àmbit temàtic que correspongui. En el procés de revisió es manté oculta tant la identitat dels autors dels treballs avaluats com dels revisors. El procés de revisió té per objecte també els aspectes metodològics.

Fase 3: Comunicació del resultat de l'avaluació al responsable de la revista. Els revisors envien el resultat de l'avaluació i una proposta de dictamen al director de la revista.

Fase 4: Comunicació del resultat de l'avaluació als autors:

 • Acceptació: un article és aprovat si el resultat de les dues avaluacions és positiu.
 • No acceptació: un article és refusat si el resultat de les dues avaluacions és negatiu.
 • Acceptació (amb modificacions): el resultat de l'avaluació requereix modificacions substancials del contingut que l'autor haurà d'aplicar abans que l'article quedi aprovat definitivament.

En cas de disparitat d'opinions en el resultat de l'avaluació, s'obre una segona ronda d'avaluació amb dos avaluadors diferents dins de l'àmbit temàtic corresponent, fins a aconseguir un acord majoritari.

Dictatorships & Democracies emet el dictamen d'acceptació o rebuig tres mesos després de la data de recepció.

Polítiques de secció

Estudis

 • Trameses obertes
 • Indexació
 • Revisat

Dossier

 • Trameses obertes
 • Indexació
 • Revisat

Articles de revisió

 • Trameses obertes
 • Indexació
 • Revisat

Ressenyes

 • Trameses obertes
 • Indexació
 • Revisat

Dossier: "De Munic a París (1938–1940). De la Guerra Civil espanyola a la nova Europa alemanya"

 • Trameses obertes
 • Indexació
 • Revisat

Enllaços ràpids